Transport zwierząt domowych

REGULAMIN

§1 Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług transportu zwierząt domowych przez firmę Pack Up Sp. z o.o. , z siedzibą ul. Metalowa 34 70-727 w Szczecinie, zwaną dalej "Firmą".

1.2. Firma zajmuje się przewozem zwierząt domowych na terenie Polski oraz w państwach europejskich, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz z uwzględnieniem dobrostanu zwierząt.

1.3. Klientami Firmy mogą być zarówno osoby fizyczne, jak i podmioty gospodarcze.

§2 Rezerwacja usługi

2.1. Rezerwacja usługi przewozu zwierząt domowych odbywa się poprzez kontakt telefoniczny, mailowy lub za pośrednictwem strony internetowej Firmy.

2.2. Klient zobowiązany jest do podania pełnych i prawdziwych danych kontaktowych właściciela oraz informacji dotyczących zwierzęcia , które będzie poddane przewozowi.

2.3. Po dokonaniu rezerwacji oraz uiszczeniu zaliczki, Klient otrzymuje potwierdzenie umówionego terminu oraz szczegółowe informacje dotyczące przygotowania zwierzęcia do transportu.

§3 Przygotowanie zwierzęcia do transportu

3.1. Zwierzęta muszą być odpowiednio przygotowane do podróży, w tym zgodnie z wymaganiami weterynaryjnymi, szczepieniami oraz mikrochipem, jeśli jest to wymagane przez obowiązujące przepisy.

3.2. Klient zobowiązany jest dostarczyć wszelkie niezbędne dokumenty potrzebne do transportu zwierzęcia.

3.3. Firma zastrzega sobie prawo do odmowy przewozu zwierzęcia, jeśli nie spełnione zostaną wymagania dotyczące jego przygotowania do transportu.

§4 Opłaty

4.1. Opłaty za usługi transportu zwierząt domowych ustalane są indywidualnie dla każdego zlecenia i zależą od wielu czynników, takich jak odległość, rodzaj zwierzęcia, jego rozmiar, oraz inne okoliczności.

4.2. Klient otrzymuje wycenę kosztów przed podpisaniem umowy na przewóz zwierzęcia.

4.3. Opłaty za usługi transportu można uregulować w gotówce lub przelewem bankowym, zgodnie z uzgodnieniami pomiędzy Klientem a Firmą.

4.4. Klient zobowiązany jest uregulować opłatę za usługę transportu w momencie dostarczenia zwierzęcia na miejsce docelowe.

4.5. W przypadku, gdy koszty przewozu przewyższają wysokość zaliczki, Klient zobowiązany jest do uiszczenia różnicy w terminie określonym w umowie.

 

§5 Zaliczka

5.1 Wysokość zaliczki:

5.1.1 Wysokość zaliczki ustalana jest indywidualnie dla każdego zlecenia i może zależeć od wielu czynników, takich jak odległość, rodzaj zwierzęcia, jego rozmiar, termin transportu, oraz inne okoliczności.

5.1.2. Wysokość zaliczki powinna być uzgodniona pomiędzy Firmą a Klientem przed podpisaniem umowy na przewóz zwierzęcia.

5.2 Sposób płatności:

5.2.1. Zaliczkę można uregulować w gotówce lub przelewem bankowym, zgodnie z uzgodnieniami pomiędzy Stronami.

5.2.2. Termin płatności zaliczki obowiązuje na 5 dni przed rozpoczęciem przewozu zwierzęcia.

5.3 Zwrot zaliczki:

5.3.1. W przypadku odwołania przez Klienta usługi transportu zwierzęcia, Firma zatrzymuje pełną wysokość zaliczki jako rekompensatę za poniesione koszty i ewentualne straty związane z odwołaniem usługi.

5.3.2. Jeśli Firma jest zmuszona do odwołania usługi transportu z własnej winy lub z powodów niezależnych od Klienta, zaliczka jest zwracana w pełnej wysokości.

5.4 Potwierdzenie zaliczki:

5.4.1. Firma zobowiązuje się wystawić Klientowi potwierdzenie wpłaty zaliczki, zawierające informacje dotyczące terminu, wysokości i celu płatności.

5.5. Rozliczenie końcowe:

5.5.1. Wysokość zaliczki może zostać potrącona od końcowej kwoty należnej za usługę transportu, w przypadku gdy suma zaliczki przewyższa koszty transportu.

5.5.2. Klient zobowiązany jest uregulować pozostałą część płatności za usługę transportu w momencie dostarczenia zwierzęcia na miejsce docelowe.

5.5.3. W przypadku, gdy koszty przewozu przewyższają wysokość zaliczki, Klient zobowiązany jest do uiszczenia różnicy w terminie określonym w umowie.

 

§6 Postanowienia dotyczące bezpieczeństwa

6.1. Firma zobowiązuje się do przewożenia zwierząt z zachowaniem wszelkich środków ostrożności oraz w sposób minimalizujący stres i dyskomfort zwierzęcia.

6.2. Klient zobowiązany jest dostarczyć zwierzę w stanie dobrego zdrowia i odpowiednio przygotowane do transportu.

6.3. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek komplikacji lub sytuacji awaryjnych w czasie transportu, Firma zobowiązuje się do natychmiastowego powiadomienia Klienta i podejmowania wszelkich działań w celu zapewnienia bezpieczeństwa zwierzęcia.

 

§7 Obowiązek informacji o stanie zdrowia zwierzęcia

 

7.1. Klient zobowiązany jest dostarczyć wszelkie informacje dotyczące stanu zdrowia i ewentualnych schorzeń zwierzęcia przed rozpoczęciem transportu.

 

7.1.2. Firma może zażądać od Klienta aktualnego zaświadczenia weterynaryjnego potwierdzającego zdolność zwierzęcia do podróży oraz wymagane szczepienia.

 

7.2 Koszty leczenia w trakcie transportu:

 

7.2.1. Firma zobowiązuje się do zapewnienia bezpieczeństwa i dobrostanu przewożonych zwierząt, włączając w to możliwość konieczności leczenia w przypadku nagłego pogorszenia stanu zdrowia lub urazu.

 

7.2.2. Koszty leczenia w trakcie transportu, takie jak wizyty u weterynarza, leki, zabiegi medyczne itp., ponosi Klient.

 

7.2.3. W przypadku konieczności leczenia zwierzęcia w trakcie transportu, Firma podejmuje starania o konsultację z weterynarzem i uzyskanie zgody Klienta przed rozpoczęciem leczenia, chyba że stan zwierzęcia wymaga natychmiastowej interwencji.

 

7.3. Obowiązek informowania Klienta:

 

7.3.1. Firma zobowiązuje się informować Klienta o stanie zdrowia zwierzęcia i wszelkich działaniach medycznych podjętych w trakcie transportu.

 

7.3.2. W przypadku konieczności leczenia zwierzęcia, Firma sporządza dokumentację, która jest udostępniana Klientowi po zakończeniu transportu.

 

7.4. Odpowiedzialność Klienta:

 

7.4.1. Klient zobowiązany jest do dostarczenia niezbędnych leków i instrukcji dotyczących leczenia w przypadku, gdy zwierzę wymaga specjalnej opieki medycznej.

 

7.4.2. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za stan zdrowia i dobrostan swojego zwierzęcia w trakcie transportu, włączając w to wszelkie koszty leczenia.

 

7.4.3. W przypadku odmowy dostarczenia niezbędnej pomocy medycznej przez Klienta w sytuacji, gdy jest to konieczne dla dobra zwierzęcia, Firma zastrzega sobie prawo do odmowy dalszego transportu.

 

§8 Postanowienia końcowe

8.1. Klient zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa dotyczących przewozu zwierząt oraz zgodnie z zaleceniami i instrukcjami przekazanymi przez Firmę.

8.2. Firma nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez zwierzę w czasie transportu ani za ewentualne problemy zdrowotne zwierzęcia, które nie były związane z przewozem.

8.3. Niniejszy regulamin jest wiążący dla obu stron umowy i może być zmieniany jedynie na piśmie i za zgodą obu stron.

8.4. Wszelkie spory między Stronami dotyczące Umowy będą rozstrzygane polubownie. W razie braku polubownego rozstrzygnięcia sporu w terminie nie krótszym niż 60 (sześćdziesiąt) dni kalendarzowych od dnia pisemnego zgłoszenia roszczenia przez Stronę, która dochodzi swoich praw, wobec Strony naruszającej, spór zostanie ostatecznie rozstrzygnięty przez sąd właściwy dla Firmy.

 

Niniejszy regulamin ma na celu uregulowanie zasad świadczenia usług transportu zwierząt domowych i zapewnienia bezpieczeństwa oraz komfortu zwierzętom podczas podróży.

 

O nas

Jesteśmy profesjonalną firmą zajmującą się transportem zwierząt domowych na terenie Polski oraz w różnych państwach europejskich. Nasza firma ZooGo powstała z pasji do zwierząt i z zamiłowania do zapewniania im komfortu oraz bezpieczeństwa podczas podróży.

Social Media

Ważne informacje

Do każdego zlecenia podchodzimy indywidualnie. Jeśli potrzebujesz pomocy zadzwoń do nas.  

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.